Amazonite Bracelets

Sort by:
Multi Amazonite Bracelet 4mm stand alone

Multi-Amazonite Bracelet

Healing

$28.95

Traditional Retail: $45

Multi Amazonite Bracelet 8mm stand alone

Multi-Amazonite Bracelet

Healing

$33.95

Traditional Retail: $60